Työpaikat

Konsultti vaikuttamistyön ohjelman väliarviointiin

Viimeinen hakupäivä

Suomen Lähetysseura hakee konsulttia toteuttamaan Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön ohjelman 2017–2022 väliarvioinnin.

Toimeksianto ja ohjeistus tarjouksille

1 Johdanto

Lähetysseuran työn tavoitteena on vahvistaa ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta maailmassa. Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme kulmakivinä jo liki 160 vuotta. Lähetysseura toimii 30 eri maassa, yli 100 kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. Tuemme kehitys- ja hauraiden maiden kestävää muutosta, missä jokaisen ääni tulee kuulluksi. Työskentelemme ruohonjuuritasolla paikallisten ihmisten kanssa yhdessä, rakentaen hedelmällisiä kumppanuuksia paikallisten yhteisöjen kanssa. Suomen Lähetysseura on kansainvälisesti aktiivinen Suomen kirkon alainen organisaatio. Lähetysseura on yksi Suomen suurimmista kansainvälistä työtä toteuttavista kansalaisjärjestöistä. https://felm.suomenlahetysseura.fi/

Suomen Lähetysseura teettää nyt väliarvioinnin sen vaikuttamistyöstä tukemaan vaikuttamistyön yksikön linjaus- ja kehittämistyötä. Edellinen vaikuttamistyön väliarviointi tehtiin vuonna 2014 koskien vuosina 2010–2014 tehtyä työtä. Tässä dokumentissa määritellään ja tarkennetaan nyt tehtävän väliarvioinnin tavoitteet, rajaus, metodologia ja aikataulu.

2 Tavoite

Väliarvioinnin tavoitteena on tuottaa puolueetonta ja ajantasaista väliaikatietoa vaikuttamistyön tekijöille itselleen ja organisaation johdolle siitä, miten tuloksellista Lähetysseuran vaikuttamistyö on ollut ja mitä tehdystä työstä voidaan oppia vaikuttamistyön kehittämisen näkökulmasta. Vaikuttamistyön ohjelman väliarviointi toteutetaan ohjelmakauden puolivälissä kattaen ohjelmajakson 2017–2019. Väliarvioinnin tuloksia tullaan käyttämään toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja strategisten painopisteiden muotoilun tukena sekä kuluvalla että tulevalla ohjelmakaudella. Loppuraporttia tuloksineen tullaan lisäksi hyödyntämään osana koko organisaation strategiatason väliarviointia.

3 Toimeksiannon sisältö

Väliarvioinnin on määrä vastata seuraaviin kysymyksiin. Työn mahdollisesta lisärajauksesta ja painotuksista voidaan keskustella valitun konsultin kanssa Inception-vaiheessa. Lopullinen työn rajaus päätetään alkuraportin yhteydessä.

    1. Vaikuttamistyön ohjelmassa 2017–2022 asetettujen tavoitteiden ja niiden toteutumisen arviointi (Impact/Outcomes -tasot painottuen jälkimmäisiin)
        a. Tavoitteenasettelu. Onko tavoitteenasettelu onnistunutta ohjelman hyödynsaajien tarpeiden näkökulmasta? Palveleeko ohjelman nykyinen laajuus tarkoitustaan tavoitteiden saavuttamisessa? Onko tavoitteenasetteluun tehtävä muutoksia, millaisia? Ovatko valitut indikaattorit relevantteja ohjelman monitoroinnin kannalta? Onko olemassa muita mielekkäitä tapoja mitata vaikuttamistyön onnistumista jatkossa?
        b. Tavoitteiden saavuttaminen. Onko asetetut tavoitteet saavutettu? Jos ei, miksi? Miten työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on mahdollista lisätä?
            i. Menestystekijät. Miksi toiset vaikuttamistyön toimenpiteet ovat tuottaneet parempia tuloksia kuin toiset?
            ii. Syyt epäonnistumisille. Miksi jotkut tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta?
            iii. Odottamattomat vaikutukset tai tulokset (negatiiviset tai positiiviset). Onko työllä ollut ennakoimattomia/odottamattomia seurauksia?
        c. Edellisen evaluaation suositukset ja niiden toimeenpano. Miten v. 2014 tehdyn väliarvioinnin suositukset on huomioitu uudessa vaikuttamistyön ohjelmassa? Millaisia toimenpiteitä niiden implementoimiseksi on tehty ja miten ne ovat onnistuneet?
        d. Vaikuttamistyön lisäarvo organisaatiolle. Millaista lisäarvoa vaikuttamistyön ohjelma tuottaa Lähetysseuran kirkolliselle ja kehitysyhteistyölle?
        e. Vaikuttamistyön temaattiset painopisteet. Miten vaikuttamistyön keskeiset valitut teemat nivoutuvat yhteen? Mitkä ovat yhtymäkohdat vaikuttamistyön yksikön ja koko organisaation sisällä, entä yhdessä tekemisen keinot? Miten teemat tukevat Lähetysseuran strategian toimeenpanoa?

    2. Tehdyn vaikuttamistyön prosessien arviointi (Outputs/Activities -tasot)
        a. Toiminnot ja tuotokset. Mitä on tehty ja miten? Miten työskentelyssä on onnistuttu? Mitkä työtavat ovat olleet tuloksellisuuden kannalta keskeisimpiä? Miten työtä voisi jatkossa tehostaa? Tehtiinkö vaikuttamistyössä oikeita asioita tavoitteisiin nähden?
        b. Vaikuttamistyön yksikön kapasiteetti, tehokkuus ja asema organisaatiossa. Onko ohjelman sisäinen johtaminen, työn suunnittelu ja seuranta tehokasta ja tarkoituksenmukaista? Onko ohjelman toteuttamiseen käytetyt resurssit kohdistettu oikein? Miten yksikkö palvelee muuta organisaatiota vaikuttamistyössä ja sen sisällöissä?

4 Metodologia
 
Arviointi tehdään Lähetysseuran vaikuttamistyön ohjelmadokumenttia sekä vaikuttamistyön temaattisia projektimatriiseja vasten ja työn suunnitteluun käytettyjä tulosketjuja analysoiden. Projektimatriiseissa määritellään mittarit kullekin tavoitetasolle ja toiminnoille. Työn suorittajan tulee valita sopivin työkalupakki arviointia varten ja esittää se Lähetysseuran hyväksyttäväksi osana alkuraporttia.

Työn osana toteutettavaan Desktop Review -dokumenttianalyysiin sisältyy sopiva otanta seuraavista dokumenteista: vaikuttamistyön ohjelma 2017–2022, Toivon tiekartta – Suomen Lähetysseuran strategia 2017–2022, vaikuttamistyön yksikön työsuunnitelmat, tulosketjut ja vuosiraportit vuosilta 2018 ja 2019, Lähetysseuran toimintakertomukset ja vuosiraportit kahdelta edelliseltä vuodelta sekä vaikuttamistyön yksikön teemakohtaiset tausta-analyysit ja muu materiaali soveltuvin osin.

Dokumenttianalyysin lisäksi väliarvioinnissa hyödynnetään avainhenkilöhaastatteluita Lähetysseuran vaikuttamistoimijoiden kanssa ja mahdollisesti haastatteluita vaikuttamistyön kohteiden ja kumppanien edustajien kanssa (arvioinnin tilaaja auttaa haastattelujärjestelyissä).

Myös muita metodeja voi soveltaa analyysin osana, esim. media-analyysi edistettyjen teemojen näkyvyydestä, osallistava havainnointi, tapaustutkimus, toimija- tai valta-analyysi, sidosryhmäanalyysi jne.

5 Toimeksiannon tuotokset ja aikataulu

  1. Alkuraportti (Inception Report) sisältäen työsuunnitelman, rajauksen, käytetyt metodit ja alustavan haastattelusuunnitelman sekä muut esiin nousseet kysymykset 15.3. mennessä.
  2. Loppuraportin vedos Lähetysseuran kommentoitavaksi 5.4. mennessä. Loppuraportin sisältöluettelo sovitaan tarkemmin mutta sen tulee sisältää ainakin kuvauksen arvioinnin toteutuksesta, löydökset, johtopäätökset sekä suositukset.
  3. Loppuraportti 19.4. mennessä.

6 Kriteerit arvioitsijan valinnalle
 
Arvioitsijalta edellytetään:

  • Kokemusta evaluaatiotoiminnasta ja RBM-työskentelystä
  • Kokemusta vaikuttamistyöstä ja ymmärrystä alan erityispiirteistä
  • Tutkimusmenetelmien hallintaa
  • Suomen kielen hyvää kirjallista ja suullista osaamista.

Aikaisempi kokemus uskopohjaisesta (ns. Faith Based) toiminta- ja organisaatiokontekstista luetaan eduksi.

7 Budjetti

Budjetti on noin 6000 euroa.

8 Tarjoukset

Työn suorittamisesta kiinnostuneiden tulee toimittaa vapaamuotoinen tarjousasiakirja 23.2.2020 mennessä Maria Tietäväiselle sähköpostitse osoitteeseen maria.tietavainen@felm.org. Tarjoukseen tulee liittää mukaan tiivis suunnitelma työn toteutuksesta, käytettävistä menetelmistä ja aikataulusta, kuvaus aikaisemmasta soveltuvasta kokemuksesta (ansioluettelo) sekä budjetti. Vaikuttamistyön ohjelman 2017–2022 saa pyydettäessä.

Lähetysseura pyrkii arvioimaan tarjoukset ja valitsemaan työn toteuttajan sekä tekemään sopimuksen valitun konsultin kanssa 28.2. mennessä.

Lisätietoa toimeksiannosta antaa vaikuttamistyön asiantuntija Maria Tietäväinen: email maria.tietavainen@felm.org tai puh. +358 40 6299240.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.