Maahanmuuttajat globaalin etelän äänenä – Maailma.netin juttusarja 2019–2020

Sarjan juttuja voi lukea täältä.

(for information in English, please scroll down)

Mikä? – Juttusarja muuttoliikkeestä

Maahanmuuttajat globaalin etelän äänenä on uutissivusto Maailma.netin hanke, jonka tavoitteena on tuoda globaalista etelästä kotoisin olevien maahanmuuttajien ääni kuuluviin suomalaisessa mediassa. Sarjassa julkaistaan vuosina 2019–2020 Maailma.netissä 20-osainen juttusarja, joka käsittelee kestävää kehitystä ja muuttoliikettä.

Maahanmuuttajat globaalin etelän äänenä -hanketta rahoittaa EU:n Frame, Voice, Report! -projekti, jota Suomessa koordinoi kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingo. Projektin tarkoituksena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Miksi? – Valtarakenteet uusiksi

Journalismissa niin tekijät kuin haastateltavatkin ovat usein kantaväestöä ja maahanmuuttajille jää usein pintapuolinen rooli. Hankkeen avulla halutaan parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua kestävästä kehityksestä ja etenkin maahanmuutosta käytävään julkiseen keskusteluun.

Haluamme tehdä journalismia, jossa maahanmuuttajien ääni kuuluu paremmin ja haastaa samalla median valtarakenteita – myös omia käsityksiämme ja toimintatapojamme.

Miten? – Yhteistyöllä

Juttusarjan sisällöt tekee pääosin Maailma.netin toimitus yhteistyökumpaneinaan maahanmuuttajat. Sarjassa julkaistavat jutut voivat olla artikkeleja, podcasteja, videoita, kuvareppareita, visuaalisia verkkotyökaluja hyödyntäviä juttuja tai vaikka virtuaalitodellisuutta. Juttujen on tarkoitus käsitellä maahanmuuttoa kestävän kehityksen kysymyksenä.

Haemme mukaan ideointiin globaalista etelästä kotoisin olevia maahanmuuttajia, jotka:

  • haluavat osallistua julkiseen keskusteluun maahanmuutosta ja kestävästä kehityksestä laajemmin
  • ja/tai joilla on näkemystä siitä, miten mediassa pitäisi käsitellä maahanmuuttoaiheita tai kestävää kehitystä yleensä.

Globaalilla etelällä tarkoitetaan OECD:n määrittelemiä viralliseen kehitysapuun oikeutettuja maita.

Maahanmuuttajat voivat osallistua aiheiden ja näkökulmien ideointiin, antaa haastatteluja, ehdottaa tai välittää haastateltavia, vinkata juttuaiheita, kirjoittaa juttuihin kommentteja, toimia tulkkeina, antaa taustatietoja ja joissakin tapauksissa tarjota sivustolle itse kirjoittamiaan juttuja. Juttujen kirjoittamisesta sekä haastattelujen (ammattimaisesta) tulkkauksesta maksetaan korvaus.

Juttuaiheiden ja -kulmien löytämiseksi hankkeessa järjestetään maahanmuuttajille työpajoja syksyllä 2019, mutta ideoita saa heitellä ilman osallistumistakin.

Miten mukaan?

Haluatko mukaan työpajaan? Tai onko sinulla juttuidea tai muita ajatuksia? Ota yhteyttä:

Silja Ylitalo, toimittaja, silja.ylitalo@maailma.net, puh. 046 850 9181
Teija Laakso, päätoimittaja, teija.laakso@maailma.net, puh. 046 850 6575

Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

***

What? – An article series on migration

Migrants – The voice of global south is a project by news website Maailma.net. The aim is to make the voice of migrants heard in the Finnish media. We are going to produce a 20-part-long article series about migration and sustainable development in 20192020.

The project is funded by EU's Frame, Voice, Report! which is coordinated by Fingo in Finland. The aim is to increase EU-citizens' awareness on sustainable development.

Why? – To remodel power structures

In journalism, both the journalists and interviewees are often of Finnish backround and the role of migrants is superficial. The project aims to improve the opportunities of migrants to take part in the public debate on sustainable development, especially migration.

We aim to make journalism that makes migrants' voice is heard and challenges the current power structures of media – also our own perceptions and practices.

How? – Cooperation

The contents of the series is mainly produced by Maailma.net, with migrants being partners. The contents in the series can be articles, podcasts, videos, photo reports, visual articles or even virtual reality. The idea of the articles is to deal with migration in the point of view of sustainable development.

To find ideas, we are looking for migrants from the Global south, especially if they:

  • want to take part in the public debate on migration and sustainable development
  • and/or who have an opinion on how media should deal with migration or sustainable development in general.

By Global South we mean countries entitled to official development aid defined by OECD.

Migrants can take part in the brainstorming of ideas and point of views, give us interviews, tell us about interesting interviewees, give us a tip on topics, write comments, interpret interviews, give backround information and in some cases, offer us their own articles for publication. We are paying a compensation on writing articles and (professional-like) interpretation of interviews.

To find ideas and angles, we are going to organize workshops for migrants in the autumn of 2019 but you can also partner with us without the workshops.

How to take part?

Do you want to take part in the workshops? Do you have an idea of the articles or other thoughts? Contact:

Silja Ylitalo, journalist, silja.ylitalo@maailma.net, puh. 046 850 9181
Teija Laakso, editor-in-chief, teija.laakso@maailma.net, puh. 046 850 6575

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the grantee and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Logo FVR 2019
Logo EU 2019 FVR
Logo 2019 Fingo pieni FVR