Kehityspolitiikan neuvonantaja, vesiasiat | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan neuvonantaja, vesiasiat

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2022 lukien tai sopimuksen mukaan 31.7.2025 asti.

Kehityspolitiikan neuvonantajan tehtävään kuuluu:

  • Neuvonantajapalveluiden antaminen kehitysyhteistyön/politiikan hallintovastuussa oleville ulkoministeriön yksiköille ja edustustoille vesialalla.
  • Taustamuistioiden, puheiden ja puhe-elementtien laatiminen ministeriön ja osaston johdolle, tarvittaessa ministeriön ulkopuolelle (TP, PMI yms.). Vesialan asiantuntemuksen tuominen ulkoasiainhallintoon päätöksenteon tueksi.
  • Suomen kehityspolitiikan strateginen kehittäminen (mm. tulosohjaus, laatujärjestelmä, arvot ja periaatteet, ohjeet ja prosessit) vesialan asiantuntemuksen näkökulmasta.
  • Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden edistäminen vaikuttamalla oman alan keskusteluissa, verkostoissa ja prosesseissa sekä Suomessa että kansainvälisesti, ml. Suomen edustaminen oman alan foorumeilla. Globaalikeskustelun tuominen Suomeen päätöksenteon tueksi ja kehitysyhteistyön ja politiikan laadun parantamiseksi.
  • Oman alan perus- ja syventävän koulutuksen suunnittelu ja toteutus.
  • Muut yksikönpäällikön määrittelemät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena kehityspolitiikan neuvonantajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa:

  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 7 vuoden työkokemus kansainvälisestä yhteistyöstä vesikysymysten parissa.
  • Hakijalta toivotaan itsenäistä työskentelytapaa ja aloitteellisuutta. Tehtävää ohjaavat lait ja säädökset, hallitusohjelma, Suomen kehityspoliittinen ohjelma/linjaus, painopisteiden tuloskartat. Ohjausta saadaan yksikönpäälliköltä, osaston ja ministeriön virkamies- ja poliittiselta johdolta. Tukea ratkaisuille saa myös kv sopimuksista, parhaista käytännöistä, neuvotteluista ja EU-tasolla sovituista linjauksista. Suomen vesialan kansainvälinen strategia (2018) toimii ohjaavana dokumenttina.
  • Ratkaisuehdotukset edellyttävät vesialan syvällistä tuntemusta, suunnittelua ja valmistelua yhdessä asiakaskontaktien kanssa ja ovat yleensä toisistaan poikkeavia. Ne edellyttävät harkintaa siitä, mikä on ministeriön kannalta tarkoituksenmukaista ja tuloksellista, Suomen edun mukaista ja Suomen kehityspoliittista linjaa vastaavaa. Asioiden valmistelu edellyttää laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, oman alan kansainvälisen keskustelun ja parhaiden käytäntöjen syvällistä tuntemusta, uuden tiedon analysointia ja muokkaamista sekä kykyä tunnistaa ja tuottaa Suomen intressien kannalta olennaista tietoa ratkaisujen tueksi.
  • Kehityspolitiikan neuvonantajan tehtäväkenttä on hyvin laaja ja sisältää koko Suomen kehitysyhteistyön ja politiikan kirjon. Onnistuneiden suositusten antaminen edellyttää suomalaisen ja kansainvälisen kehityspoliittisen keskustelun ja poliittisen kentän seuraamista ja sen huomioimista. Tiedon ja hyvien käytänteiden analysointi ja niiden istuttaminen erilaisiin konteksteihin vaatii uusien käsitteiden luomista. Neuvonantajan tehtävään kuuluva strateginen kehittäminen edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä ja niiden jalkauttamista organisaatioon.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2022 Aloitus 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2025 Määräaikaisuuden syy on viransijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 12.8.2022 16:15

ID:   24-406-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11A (4124,15 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Sanna-Liisa Taivalmaa
+358 50 526 5630
sanna-liisa.taivalmaa@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta