Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (opetusala) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (opetusala)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Addis Abeba

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee opetusalan kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Addis Abeban suurlähetystöön. Opetusalan kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään määräajaksi 1.11.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2027 asti.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita kuvataan Etiopian maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö suuntautuu vuosina 20212024 pääasiassa maaseudun taloudellisen kehityksen tukemiseen, maaseudun vesihuollon parantamiseen ja inklusiivisen perusopetuksen laadun kehittämiseen. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Etiopian hallitus (opetussektorilla opetusministeriö sekä tiede- ja korkeakouluministeriö), avunantajayhteisö ja kansalaisjärjestöt.

Erityisasiantuntija vastaa edustustossa Suomen kehitysyhteistyön toimeenpanosta opetussektorilla. Keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Suomen kehitysyhteistyön valmistelu, ohjaus, seuranta ja raportointi opetussektorilla
 • osallistuminen avunantajayhteistyöhön sekä avunantajien ja Etiopian hallituksen väliseen vuoropuheluun toimialalla, tilaisuuden tarjoutuessa myös rinnakkaispuheenjohtajan tehtävässä
 • Etiopian opetussektorin sekä tasa-arvo- ja vammaiskysymysten toimintaympäristön seuranta ja raportointi
 • aktiivinen rooli politiikkadialogissa Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden mukaisesti, erityisesti opetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä
 • osallistuminen Suomen ja Etiopian suhteiden edistämiseen, yhteydenpito ja koordinaatio Etiopian viranomaisten ja muiden relevanttien tahojen kanssa opetussektorilla
 • osallistuminen Team Finland -toimintaan omalla vastuualueella
 • aktiivinen verkostoituminen opetusalan toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Etiopiassa
 • asiantuntijuuden hyödyntäminen Suomen muussa kehitysyhteistyössä mm. vammaiskysymyksiin liittyen (mm. AU-vammaisyhteistyö, kansalaisjärjestöhankkeet, valtavirtaistaminen)
 • lisäksi tehtävään liittyy alueellista yhteistyötä muun muassa Afrikan unionin kanssa
 • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta seuraavista tehtävistä ja aihepiireistä sekä seuraavia ominaisuuksia:

 • soveltuvaa kokemusta opetussektorista, josta osa on hankittu kehitysmaassa sekä Suomen ja/tai kansainvälisen opetusalan kehittämisen tuntemusta
 • perehtyneisyyttä kehitysyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä kansainvälisen yhteistyön ja apukoordinaation tuntemusta
 • perehtyneisyyttä tasa-arvoon ja inklusiivisuuteen liittyviin kysymyksiin
 • perehtyneisyyttä kehityspolitiikan keskeisiin kysymyksiin sekä Suomen kehityspolitiikan tavoitteisiin ja periaatteisiin ja niiden toteutukseen
 • joustavuutta ja sopeutumiskykyä, oma-aloitteellisuutta, kykyä ja taitoa työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, hyvää paineensietokykyä
 • hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä verkostoitumistaitoja

Eduksi katsotaan

 • viimeaikainen kokemus kehitysyhteistyön hankehallinnosta ja eri instrumenteista kehitysmaissa sekä ulkoministeriön noudattamien kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus
 • Etiopian ja lähialueen tuntemus sekä amharan tuntemus

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista alueella.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2023 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2027

Viran luonne: Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 11.4.2023 16.15

ID:   24-98-2023

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä II (4 945,98 e / KK)
Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset.

Korvauksista voi lukea lisää
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Outi Holopainen
Suurlähettiläs
+251 114 704 390
outi.holopainen@formin.fi

Minna Hares
Afrikan ja Lähi-idän osasto
+358 295 350 540
minna.hares@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta