Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (hyvä hallinto ja tasa-arvo) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (hyvä hallinto ja tasa-arvo)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Dar es Salaam

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa (hyvä hallinto ja tasa-arvo) Suomen Dar Es Salaamissa olevaan suurlähetystöön 3.10.2022 lukien tai sopimuksen mukaan virkaan määräajaksi kolmeksi vuodeksi.

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Tansania-tiimiä Suomen Dar Es Salaamin edustuston päällikön alaisuudessa. Erityisasiantuntija toimii edustuston johtavan kehitysyhteistyövirkamiehen asemassa (Head of Cooperation) ja vastaa tähän liittyvästä yhteistyöstä Tansanian hallituksen ja muiden avunantajien kanssa.

Erityisasiantuntijan vastuulla on:

 • Tansanian kehityksen ja kehityspolitiikan kokonaisvaltainen seuranta ja tähän liittyvä yhteistyö avunantajien kanssa
 • Kehitysyhteistyön ja sitä koskevan maaohjelman suunnittelu, toimeenpano, tulosseuranta ja raportointi sekä niistä viestintä
 • Hyvän hallinnon ja tasa-arvon tulosalueiden yhteistyön edistäminen ja hankkeiden suunnittelu ja seuranta
 • Yhteydenpito ja koordinaatio avunantajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
 • Osallistuminen edustuston Team Finland toimintaan
 • Muut edustuston päällikön erikseen määräämät virkatehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään 10 vuoden tehtävään soveltuva työkokemus, josta osa on hankittu kehitysmaissa.

Hakijalle katsotaan eduksi

 • Perehtyneisyys yleisiin kehityspolitiikan keskeisiin kysymyksiin sekä Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja sen toteutukseen ml. läpileikkaavien tavoitteiden edistäminen
 • Viimeaikainen kokemus kehitysyhteistyön hallinnosta ja eri instrumenteista kehitysmaissa
 • Käytännössä osoitettuja hyviä yhteistyö-, neuvottelu-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoja
 • Kokemus hyvän hallinnon edistämisestä kehitysmaissa, erityisesti ihmisoikeuksiin, kansalaisosallistumiseen ja tilivelvollisuuteen liittyen
 • Kokemus tasa-arvon edistämisestä kehitysmaissa
 • Verotus ja kehitys agendan tuntemus ja kokemus sen toimeenpanosta
 • Ulkoministeriön kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja apukoordinaatiosta
 • Yhteydet suomalaiseen toimijakenttään ja toimijoihin
 • Taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, paineensietokykyä ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti. Swahilin kielen taito katsotaan myös eduksi

Tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan valmiutta työskennellä kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista alueella. Toivomme että hakija on joustava ja sopeutumiskykyinen.

Toivomme että hakija mainitsee hakemuksessaan kaksi viimeisintä suosittelijaansa

Muu kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi swahilin kielen taito katsotaan eduksi.
Tehtävässä tarvitaan englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielillä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 3.10.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 2.10.2025 Määräaikaisuuden syy on viran luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   22.8.2022 16:15

ID:   24-410-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä II (EUR 4945,98 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riitta SwanSuurlähettiläs
Riitta.Swan@formin.fi
+255 7 544 000 41

Timo VoipioErityisasiantuntija
+255 7 544 000 42
timo.voipio@formin.fi

Markus HeydemannLähetystöneuvos
+358 50 4676 956
markus.heydemann@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on ministeriön työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta