Kehityspolitiikan erityisasiantuntija | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Nairobi

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Nairobin suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 12.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden määräajaksi.

Erityisasiantuntija osallistuu Somalia-tiimin kokonaisvaltaiseen työhön, sosiaalisektorin kehitysyhteistyöohjelmien seurantaan ja monenkeskiseen yhteistyöhön vaikuttamiseen ml. humanitaarinen työ. Tehtävässä johdetaan Suomen opetussektorin ohjelman seurantaa, toimeenpanoa ja strategista vaikuttamista. Erityisasiantuntija seuraa ja raportoi Somalian kehitysaskelista osana Somalian kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanoa. Vaikuttamistyö on keskeinen osa tehtävänhoitoa. Tehtävä edellyttää runsasta matkustamista Somaliaan. Somalia on korkeauhkainen toimintaympäristö.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Somalia-tiimiä Suomen Nairobin suurlähetystössä Somalia-tiimin jäsenenä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa vankka tehtävään soveltuva työkokemus, joka on ainakin osittain hankittu kehitysmaista ja monenkeskisen järjestelmän vahva tuntemus. Tämän lisäksi hakijalle luetaan eduksi perehtyneisyys yleisiin kehityspolitiikan kysymyksiin, Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja sen toteutukseen, viimeaikainen kokemus kehitysohjelmien ja sektoriohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä kehitysyhteistyön hallinnosta. Myös kokemus opetussektorista, kansainvälisestä yhteistyöstä ja apukoordinaatiosta sekä työstä erityisesti hauraiden valtioiden kontekstissa ja/tai Afrikan sarven alueella luetaan eduksi.

Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta on tärkeää, että hakija on joustava, ratkaisukeskeinen ja sopeutumiskykyinen. Hakijalla tulee olla hyvä paineensietokyky ja kyky työskennellä sekä tiimissä että itsenäisesti. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta haastavista kehitysmaaolosuhteista, korkeauhkaisista toimintaympäristöistä ja monikulttuurisessa ympäristössä työskentelystä ja matkustamisesta. Hakijalta edellytetään valmiutta matkustaa alueella. Hakijalta toivotaan vahvoja yhteistyö-, neuvottelu-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoja.

Toivomme että hakija mainitsee hakemuksessaan kaksi viimeisintä suosittelijaansa

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 12.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 11.9.2025 Määräaikaisuuden peruste: työn luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 12.8.2022 16:15

ID:   24-405-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkausryhmä II (EUR 4945,98 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Pirkka Tapiola
Suurlähettiläs
+254 701 396 350
lisätietoja 23.7. alkaen

Johanna Jokinen-Gavidia
Nairobin edustuston Somalia-tiiminvetäjä
+254 11 064 5404, lisätietoja 1.8. alkaen

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Tehtävä sijoittuu korkean olosuhdehaitan asemapaikalle, ja tästä johtuen edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.
Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta