Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Kabul
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Kabulin-suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan yhdeksi vuodeksi. Virkaan nimitystä voidaan jatkaa enintään vuodella.

Erityisasiantuntija työskentelee Kabulin-suurlähetystön kehitysyhteistyötiimin jäsenenä edustuston päällikön alaisena. Hänen tehtäviinsä kuuluu:

  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Suomen Afganistan-selonteon toteuttaminen.
  • Suomen Afganistanin kehityspolitiikan ja -yhteistyön suunnittelu, koordinointi, seuranta ja hallinnointi yhdessä suurlähetystön tiimin ja maavastuuvirkamiesten kanssa erityisesti taloudellisen kehityksen ja julkisen taloushallinnon kehittämisen osalta.
  • Kehitysyhteistyön ja politiikan vaikuttamistyöhön osallistuminen Afganistanissa ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja arvojen edistäminen (ml. ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet) sekä yhteistyö hankkeiden toteuttajien, viranomaisten muiden avunantajien ja organisaatioiden kanssa.
  • Kehitysrahoituslaitosten, erityisesti Maailmanpankin ARTF-rahaston seuranta ja valvonta temaattisen vastuualueen mukaisesti, etenkin insentiivi-ohjelman osalta.
  • Suomen Afganistania koskevien linjausten ja kantojen valmisteluun sekä muistioiden ja puheiden laadintaan osallistuminen erityisesti kehityspoliittisissa kysymyksissä
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Tehtävänkuva saattaa muuttua maan tilanteen tai suurlähetystön ja ulkoministeriön tarpeiden mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): Erinomainen
Ruotsi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijoilta edellytetään työkokemuksen lisäksi vahvaa perehtyneisyyttä kehityspolitiikasta. Kokemus kehitysyhteistyöstä hauraissa valtioissa, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä kehityshankkeissa, ja aiempi kokemus siirtolaisuus- tai pakolaisasioissa katsotaan eduksi. Perehtyneisyys makrotalouden sekä julkisen taloussuunnittelun ja hallinnon kysymyksiin sekä kykyä analysoida näiden yhteyttä kehitystavoitteiden saavuttamiseen katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokemus maatason kehitysyhteistyöstä ja avunantajakoordinaatiosta sektoritasolla.

Tehtävä edellyttää yleisten kehityskysymysten, Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuntemusta sekä YK-järjestelmän, Maailmanpankin ja muiden hallitusten välisten järjestöjen tuntemusta ja perehtyneisyyttä kehitysyhteistyöohjelmien suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Suomen ulkoministeriön toimintatapojen tuntemus katsotaan eduksi. Erinomaiset neuvottelu-,
viestintä-, ja verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä, taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, kyky hoitaa kansainvälisiä kokouksia englannin kielellä ja paineensietokyky ovat tärkeitä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä erittäin vaativissa kehitysmaaolosuhteissa, jossa mm. liikkuminen on hyvin rajoitettua ja tapahtuu ainoastaan turvatiimin kanssa. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Virkaan nimittämisen edellytyksinä ovat UM:n työterveyslääkärin suorittaman terveystarkastuksen sekä ulkopuolisen tahon suorittaman soveltuvuusarvioinnin läpäiseminen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2019 Tehtävä alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2020 Työn luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 7.5.2019 16:15

ID:   24-154-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä III (4389,29 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Titta Maja Yksikönpäällikkö 0295 350 017 titta.maja@formin.fi
Niko Heimola vastuuvirkamies 0400 743 564 niko.heimola@formin.fi
Aysu Shakir vastuuvirkamies 0295 350 312

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.