Tiedotteet

Vastine: Pro-tukipiste edistää kaikkien prostituoituina toimivien ihmisoikeuksia

Marianne Lydénin laaja artikkeli ihmiskaupasta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen Suomessa julkaistiin Huvudstadbladetissa lauantaina 9.11. Tekstissä esitettiin harhaanjohtavaa ja väärää tietoa Pro-tukipisteen toiminnasta ja periaatteista. 

Marianne Lydénin laaja artikkeli ihmiskaupasta seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen Suomessa julkaistiin Huvudstadbladetissa lauantaina 9.11. Tekstissä esitettiin harhaanjohtavaa ja väärää tietoa Pro-tukipisteen toiminnasta ja periaatteista.

Ihmiskaupan vastainen toiminta vaatii kehittyäkseen monipuolista yhteiskunnallista keskustelua. Keskustelun laadun takaamiseksi julkisesti esitettyjen väitteiden tulisi olla totuudenmukaisia.

Journalistin ohjeen mukaan julkaistavat tiedot olisi tarkistettava mahdollisimman hyvin. Näin ei toimittu Pro-tukipistettä koskevien väitteiden osalta. Lydénin artikkelikokonaisuus sisälsi väärää tietoa Pro-tukipisteen toiminnasta ja periaatteista.

Pro-tukipiste esitetään tekstissä seksityöntekijäorganisaationa. Pro-tukipiste on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää niiden ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia, jotka syystä tai toisesta hankkivat tuloja seksipalveluja myymällä. Pro-tukipiste tuomitsee kaikenlaisen pakottamisen ja itsemääräämisoikeuden loukkaamisen. Emme pidä prostituutiota ongelmattomana. Tavoitteenamme on ruohonjuuritason työtä tekemällä tuoda esiin ongelmakohtia ja käytännön realiteetit huomioivia ratkaisuvaihtoehtoja.

Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että Pro-tukipiste edustaa hyvin pientä ryhmää naisia, ja siksi asemamme prostituutiokeskustelussa on ylikorostunut. Tapaamme vuositasolla noin 1500 - 2000 seksipalveluja myyvää ihmistä. Ymmärtääksemme millään muulla yksittäisellä taholla ei ole näin laajaa kontaktia suomalaiseen prostituutiokenttään. Tämä lienee suurin syy siihen, että mielipidettämme kysytään.

Kirjoituksessa esimerkkinä käytetyn Alinan kaltaiset tarinat ovat meille tuttuja. Vuosittain tunnistamme, tuemme ja ohjaamme viranomaisten suojelun piiriin Alinan kaltaisessa tilanteessa eläviä ihmisiä. Lisäksi Pro-tukipisteen lakimies on avustanut useita ihmiskaupan uhreja oikeudessa.

Suomessa tunnistetaan edelleen heikosti seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen tapahtuvaa ihmiskauppaa. Pro-tukipiste on tehnyt työtä 21 seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen tapahtuneen ihmiskaupan uhrin kanssa. Heistä 12 on Pro-tukipisteen ohjaamana päässyt ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Osa uhreiksi tunnistamistamme ihmisistä ei ole halunnut tai päässyt järjestelmään. Päivittäiseen työhömme kuuluu ihmisten ohjaaminen avun ja suojelun piiriin myös silloin, kun kyseessä on jokin muu rikos kuin ihmiskauppa.

Mielikuva, jonka mukaan Pro-tukipiste puhuu vain "hyväosaisten" puolesta, saattaa johtua siitä, että haluamme tuoda esiin prostituutiokentän moninaisuutta. Seksipalveluita myyvät ihmiset ovat kokemustemme mukaan hyvin erilaisissa asemissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikuttamistyömme perustuu näiden ihmisten tarpeiden kuulemiselle.

Kaikkia seksipalveluita myyviä ihmisiä yhdistää negatiivinen leima, joka vaikeuttaa heidän oikeuksiensa toteutumista. Olemme tasapuolisesti huolissamme kaikista tekijöistä, jotka vaarantavat seksipalveluita myyvien yhdenvertaista kohtelua. Mielestämme viranomaisten pitäisi olla kiinnostuneita kaikkien marginaalissa elävien ihmisten oikeuksista, jakamatta heitä hyvä- ja huono-osaisiin.

Vastustamme seksinostokieltoa, koska näkemyksemme mukaan se uhkaisi seksityössä toimivien ihmisten yhdenvertaista kohtelua, turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Pro-tukipiste kannattaa seksityön rikosoikeudellisen sääntelyn uudelleenarviointia niiden linjausten mukaisesti, joita ovat esittäneet useat YK:n alaiset järjestöt, esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, UNAIDS, UNFPA (YK:n väestörahasto) ja UNDP (YK:n kehitysohjelma). Pro-tukipiste ei ole koskaan kannattanut Saksan mallin tyyppistä prostituution laillistamista, kuten Lydénin artikkelissa väitetään. Pro-tukipisteen kanta olisi ollut löydettävissä yhdistyksen verkkosivuilta.

Emme tiedä, viitataanko tekstissä mainitulla seksiteollisuuden tuella Pro-tukipisteen rahoitukseen. Tosiasiassa Pro-tukipisteen toimintaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin ja Tampereen kaupungit sekä EU:n Daphne -rahasto. Pyrimme toiminnassamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Toimintaamme ja rahoituspohjaamme voi tutustua esimerkiksi perehtymällä vuosikertomuksiimme verkossa.

* * *

Pro-tukipiste främjar alla prostituerades mänskliga rättigheter

Hbl (9.11.) publicerade en artikel av Marianne Lydén som behandlar sexuell människohandel. För att kunna utveckla arbetet mot människohandel krävs det en mångsidig samhällelig debatt. För att garantera en kvalitativ debatt bör de påståenden som framförs vara sanningsenlig.

Journalistreglerna stipulerar att de fakta som publiceras bör granskas så noggrant som möjligt. Det här har inte gjorts beträffande de påståenden som framfördes om Pro-tukipiste utan Lydéns artikelhelhet innehöll fel om både Pro-tukipistes verksamhet och principer.

I texten framställs Pro-tukipiste som en sexarbetarorganisation. Pro-tukipiste är en frivilligorganisation vars uppgift är att främja rättigheter och välbefinnande bland de människor som av olika orsaker förtjänar sitt uppehälle genom att sälja sextjänster.

Pro-tukipiste fördömer alla former av tvång och kränkningar av individers självbestämmanderätt. Vi anser inte att prostitutionen är oproblematisk utan vårt mål är att genom arbete på gräsrotsnivå föra fram sådana problemlösningar som beaktar vardagens realiteter.

I texten låter man förstå att Pro-tukipiste representerar en väldigt liten andel kvinnor som arbetar inom prostitution och att vår roll av den orsaken har överbetonats. Vi träffar årligen cirka 1500-2000 personer som säljer sexuella tjänster. Vår uppfattning är att ingen annan enskild aktör har en så här bred kontakt till det finländska prostitutionsfältet. Det här är sannolikt den främsta orsaken till att man frågar oss om vår åsikt. Motsvarande historier som Alinas, som används som exempel i artikeln, är väl bekanta för oss. Årligen identifierar vi, stödjer och hjälper liknande fall vidare till myndigheternas skyddsnätverk. Dessutom har Pro-tukipistes jurist bistått flera människohandelsoffer under rättegångar.

I Finland är man fortfarande dåliga på att identifiera sexuellt utnyttjade människohandelsoffer. Pro-tukipiste har samarbetat med 21 sådana fall. Av dem har vi hänvisat 12 personer vidare till hjälpsystemet för människohandelsoffer. En del av de offer vi kommit i kontakt med har inte velat in i systemet, eller har inte godkänts av det. I vårt dagliga arbete ingår att hänvisa människor vidare till hjälp- och skyddssystem också då det handlar om andra brott än människohandel.

Föreställningen av att Pro-tukipiste endast talar i de “välsituerades” sak kan bero på att vi vill föra fram komplexiteten inom prostitutionsfältet. Människor som säljer sexuella tjänster befinner sig enligt vår erfarenhet i väldigt olika position inom det finländska samhället. Vårt påverkningsarbete handlar om att lyssna på dessa människors behov.

Det som enar alla som säljer sexuella tjänster är den negativa stämpeln, som försvårar deras möjlighet att förverkliga sina rättigheter. Vi är likvärdigt oroade över alla faktorer som äventyrar en likvärdig behandling av dem som säljer sexuella tjänster. Vår uppfattning är att myndigheterna borde intressera sig för alla marginaliserade människors rättigheter, utan att dela in dem i vem som har det bättre och vem sämre ställt.

Vi motsätter oss ett totalt sexköpsförbud eftersom vi anser att det skulle hota en likvärdig behandling av dem som är sexarbetare, liksom det skulle äventyra deras säkerhet, hälsa och välmående. Pro-tukipiste stöder en straffrättslig omvärdering av regleringen kring sexarbete enligt de linjer som de under FN-lydande organisationerna WHO, UNAIDS, UNFPA och UNDP dragit upp. Pro-tukipiste har aldrig, i motsats till vad det står i Lydéns artikel, stött en legalisering av prostitution i likhet med den tyska modellen. Pro-tukipistes ställningstagande hade kunnat hittas på vår hemsida.

Vi vet inte om texten hänvisar till Pro-tukipistes finansiering då det skrivs om stöd av sexindustrin. I verkligheten finansieras Pro-tukipiste av Penningautomatföreningen RAY, Social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och Tammerfors stad samt av EU:s Daphne-fond. I vår verksamheten strävar vi efter öppenhet och transparens. I våra årsredogörelser på nätet kan man bekantas ig med vår verksamhet och finansiering.

Jaana Kauppinen
Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare
Pro-tukipiste ry

Kampanjat Pro-tukipiste ry

Lue myös

Punainen logo, jossa kädet ylhäällä oleva ihmishahmo.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ vakavasti alirahoitettu

Uusi raportti osoittaa, että vain pieni murto-osa virallisesta kehitysavusta ohjataan lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen.
Logo, jossa keltainen nuolikuvio ja teksti Taksvärkki ry, Dagsverket rf.

Nuoret eivät enää epäile kykyjään

Sambialaiset nuoret oppivat vaikuttamiskeinoja ja esiintymistaitoja Taksvärkki ry:n hankkeessa, jossa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista kasvaa roolimalleja.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.