Näkökulmat

Kauppapolitiikassa pitää muistaa ihmisoikeudet

Suomalaisyritysten ei tulisi unohtaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista kehitystä edistäessään kauppaa Kolumbian ja Suomen välillä, kirjoittavat Kat­ri Koi­vu­la ja Ar­ja Kos­ki­nen.
(Kuva: Ellis Calvin / cc 2.0)

Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 28.5.2013.

Eu­roop­pa- ja ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Ale­xan­der Stubb (kok) ja jouk­ko suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä te­ki­vät tou­ko­kuun al­ku­puo­lel­la vien­nin­edis­tä­mis­mat­kan Ko­lum­biaan. Kau­pal­lis­ten ja po­liit­tis­ten suh­tei­den sy­ven­tä­mi­nen mai­den vä­lil­lä on ter­ve­tul­lut­ta. Sa­mal­la on kui­ten­kin tär­keää var­mis­taa tu­ki sel­lai­sel­le ta­lous­kas­vul­le, jos­ta hyö­ty­vät myös konf­lik­tis­ta kär­si­vän maan köy­hät.

Mi­nis­te­ri Stubb kir­joit­taa blo­gis­saan (7. 5.), et­tä suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le on Ko­lum­bias­sa mark­ki­noi­ta, ja yh­teis­tä on eri­tyi­ses­ti met­sä- ja kai­vo­sa­loil­la. Mi­nis­te­rin mu­kaan maa­ta voi kut­sua La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan tii­ke­rik­si, sil­lä sen ta­lous on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti jo kym­me­nen vuo­den ajan.

Ta­lous­kas­vus­ta huo­li­mat­ta Ko­lum­bia on tu­lon­jaon suh­teen yk­si maail­man epä­oi­keu­den­mu­kai­sim­mis­ta mais­ta: maa­no­mis­tus, va­ral­li­suus se­kä ta­lou­del­li­nen ja po­liit­ti­nen val­ta ovat kes­kit­ty­neet har­vo­jen kä­siin. Lä­hes 50 vuot­ta jat­ku­nut aseel­li­nen konf­lik­ti on ai­heut­ta­nut hu­ma­ni­taa­ri­sen krii­sin, jon­ka lie­vit­tä­mi­seen on ol­lut vain vä­hän kan­sal­lis­ta po­liit­tis­ta tah­toa.

Käyn­nis­sä ole­vat rau­han­neu­vot­te­lut ovat as­kel oi­keaan suun­taan, mut­ta jos konf­lik­tin pe­rim­mäi­siä so­siaa­li­sia syi­tä ei rat­kais­ta, py­sy­vään rau­haan ei pääs­tä.

Ko­lum­bias­sa on maail­man eni­ten maan­si­säi­siä pa­ko­lai­sia – jo­pa yli vii­si mil­joo­naa –, ja lu­ku kas­vaa jat­ku­vas­ti. Maas­sa ta­pah­tuu ih­mi­soi­keus­louk­kauk­sia, jois­ta osaan syyl­lis­tyy myös val­tio. Ne kyt­key­ty­vät lä­hei­ses­ti luon­non­va­ra- ja maan­omis­tus­ky­sy­myk­siin se­kä mo­ni­kan­sal­lis­ten yh­tiöi­den toi­min­taan.

Lu­kui­sat ih­mis­oi­keuk­sien puo­lus­ta­jat ovat me­net­tä­neet hen­ken­sä, ja tun­ne­tuis­ta ih­mis­oi­keus­ri­kok­sis­ta 98 pro­sent­tia on jää­nyt ran­kai­se­mat­ta.

Suo­mi nos­ti an­siok­kaas­ti esiin YK:n ih­mis­oi­keus­neu­vos­ton Ko­lum­bian mää­rä­ai­kais­tar­kas­te­lus­sa huh­ti­kuus­sa 2013 ri­kos­ten ran­kai­se­mat­to­muu­den se­kä nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­van sek­suaa­li­sen vä­ki­val­lan. Sa­maan ai­kaan Suo­mi on kui­ten­kin laa­ti­nut uu­den La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan ja Ka­ri­bian toi­min­taoh­jel­man, jos­sa ei juu­ri mai­ni­ta man­te­reel­la val­lit­se­vaa hä­tää ja eriar­voi­suut­ta.

Olem­me iloi­sia sii­tä, et­tä Ko­lum­bia on saa­mas­sa kes­kei­sem­män roo­lin Suo­men ul­ko­suh­teis­sa ja et­tä pää­kau­pun­kiin Bo­go­taan ava­taan Suo­men edus­tus­to. Ko­lum­bian ke­hi­tys­tä tu­lee kui­ten­kin kat­soa laa­jas­ti, ot­taa ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä esiin ih­mis­oi­keus­ky­sy­myk­set se­kä edis­tää hy­vää hal­lin­toa. Näin ta­lous­kas­vu ja ul­ko­mai­set in­ves­toin­nit tuo­vat hy­vin­voin­tia kai­kil­le.

Ko­lum­biaan suun­taa­vien suo­ma­lais­yri­tys­ten toi­min­nan tu­lee ol­la lä­pi­nä­ky­vää ja vas­tuul­lis­ta. Vä­ki­val­lan run­te­le­mas­sa maas­sa on eri­tyi­ses­ti val­vot­ta­va, et­tei toi­min­ta tuo­ta li­sää ih­mis­oi­keus­louk­kauk­sia ja so­siaa­lis­ta eriar­voi­suut­ta.

On vält­tä­mä­tön­tä, et­tä Suo­mi edis­tää pait­si kaup­paa myös ih­mis­oi­keuk­sia ja so­siaa­lis­ta ke­hi­tys­tä.

Kat­ri Koi­vu­la on La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan alue­pääl­lik­kö Suo­men World Vi­sion -järjestössä ja Ar­ja Kos­ki­nen La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan ke­hi­tys­yh­teis­työ­koor­di­naat­to­ri Suo­men Lä­he­tys­seu­rassa.

NäkökulmaKehityspolitiikkaKolumbian konflikti ihmisoikeudetkehitysköyhyysmaanomistuspakolaisetkonfliktikauppaliiketoimintayhtiöt Kolumbia Suomen LähetysseuraSuomen World Vision

Lue myös

Nuorten väkivaltainen radikalisoituminen Jordaniassa

Kun yhteiskunta ei tarjoa tukea ja vaihtoehtoehtoja, nuori saattaa kääntyä ääriliikkeiden puoleen.
Tietokoneen näppäimistö ja sormet

Näkökulma: Sananvapaus on tärkeimpiä ihmisoikeuksia – mutta sillä on rajansa

Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus, jota ei saa rajoittaa mielivaltaisesti, mutta se ei ole ainoa oikeus, muistuttaa Ihmisoikeusliiton asiantuntija Matti Jutila.

Näkökulma: Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?

Yhdysvaltain ilmastopolitiikan täyskäännös tarjoaa Kiinalle mahdollisuuden nousta maailmanpolitiikan johtajaksi. Ilmastotavoitteiden toteuttamisessa on kuitenkin paljon haasteita, ja osa niistä johtuu länsimaisista kuluttajista, kirjoittaa Sanna Kopra.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.